A társaságnál 2019-ben szervezetfejlesztés valósult meg, 2020-ban pedig az ISO minősítés folyamata valósul meg, mely eredményeként egy új szervezeti struktúra került kialakításra:

 

 

A Társaság vezető beosztású munkavállalói:

Rehabilitációs és humánerőforrás vezető
A társaság ügyvezetőjének általános helyettese. Az ügyvezető távollétében teljes felelősséggel irányítja a társaságot, de munkáltatói-, képviseleti-, valamint cégjegyzési jogokkal  nem rendelkezik. Hatásköre kiterjed a Társaság működésének és foglalkozási rehabilitációjának egészére. Összehangolja a Társaság humán-erőforrásait a hatékony működés érdekében. Személyügyi kérdésekben (felvétel, áthelyezés, elbocsátás) javaslatot tehet. A hatásköréhez tartozó összes folyamatot ellenőrzi, felügyeli és támogatja. Felelős a Társaság szabályszerű és hatékony működéséért.
Feladatai:

 • Felelős a társaságnál folyó foglalkozási rehabilitációs tevékenység egészéért;
 • Irányítja a foglalkozási rehabilitáció megvalósítását, ellenőrzi az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzését;
 • Felelős a foglakozási rehabilitáció tevékenységi körébe tartozó feladatok, beszámolók, jelentések határidőinek betartásáért és a rehabilitációs munkakörben foglalkoztatott dolgozók (rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor, segítő személy) feladatinak koordinálásáért;
 • Nyomon követi a rehabilitációs foglakoztatáshoz kapcsolódó jogszabályokat, rendeleteket és azok változásait. Erről naprakész tájékoztatást nyújt az ügyvezetőnek és a rehabilitációs munkakörben foglalkoztatott munkavállalóknak;
 • Kapcsolatot tart és együttműködik a foglalkozási-egészségügyi orvossal, érdekképviseleti szervezetekkel, segítő szervezetekkel;
 • Felel a társaság szabályzatainak meglétéért, aktualizálásáért és azok betartásáért, betartatásáért;
 • Felel a munkaügyi és munkajogi dokumentációkért;
 • A feladatkörhöz kapcsolódó jogszabályi változtatásokat bevezeti a munkarendbe, valamint felel annak betartásáért, betartatásáért;
 • Elvégzi a toborzási feladatokat és közreműködik a kiválasztás folyamatában, javaslatot tesz az ügyvezető felé;
 • Felelős a társaság humánerőforrás kapacitásának optimális allokációjáért, a Társaság munkarendjének, munkabeosztásának kialakításáért;
 • Figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat, közbeszerzési felhívásokat, felelős a pályázatok elkészítéséért, megvalósításáért és nyomon-követéséért.

Pénzügyi vezető
Hatásköre kiterjed a Társaság pénzügyi és gazdasági feladatainak egészére, és ezek koordinálására. A hatásköréhez tartozó összes folyamatot ellenőrzi, felügyeli és támogatja. Felelős a Társaság szabályszerű könyvvezetéséért, könyvvizsgálatáért, bérgazdálkodásáért, adózásáért és a személyügyi feladatok megszervezéséért.
Feladatai:

  • Irányítja a társaság közgazdasági, pénzügyi és számviteli munkáját.
  • A mindenkori számviteli szabályozásnak megfelelően kialakítja a Társaság számviteli politikáját, elkészíti a szervezet működéséhez szükséges és előírt szabályzatokat, meghatározza az egységes működési és adminisztrációs eljárásokat. Felügyeli a bizonylati rend betartását.
  • Felelős a pénzforgalom megszervezéséért, ellenőrzéséért. Kapcsolatot tart a bankokkal, pénzintézetekkel;
  • Kapcsolatot tart a könyvelési-, bér- és T.B. számfejtési feladatokat ellátó outsorsing szervezettel, gondoskodik a feladatellátás folyamatosságáról. Ellenőrzi a társaság statisztikai adatszolgáltatását.
  • Irányítja a költségvetéssel szembeni kötelezettségek teljesítését, az adóbevallási, adóbefizetési, visszaigénylési ügymenetet. Felelős a külső/belső határidők betartásáért.
  • Felelős a beérkező számlák teljesítés-igazolásáért, ellenőrzi az utalásokat, vevőszámlázásokat, kintlévőségeket, valamint a támogatásokat
  • Felel a szállítók kifizetéséért, valamint a követelések ügyfelektől való behajtásáért.
  • Feladata a társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, likviditási terv készítése, a megvalósítás figyelemmel kísérése és értékelése.
  • Gondoskodik az éves és évközi beszámolók elkészítéséről, valamint az éves beszámoló könyvvizsgálói auditálásáról és a közzétételről.
  • Minden évben elkészíti a Kft. üzleti tervét, javaslatot készít a működési költségvetés egyes elemeinek felhasználására
  • Meghatározza az éves működési és beruházási költséget, valamint ellenőrzi a kiadásokat.
  • Feladata az adminisztratív dolgozók operatív irányítása, munkavégzésük ellenőrzése, koordinálása.
  • Gondoskodik a házipénztár működtetéséről és ellenőrzéséről. Felügyeli a kiskereskedelmi egység pénzügyi tevékenységét.
  • Felel a készletek pontos nyilvántartásáért, ellenőrzi azok naprakész, pontos vezetését.
  • Felügyeli a tárgyieszköz- és alapanyag leltárokat, összeállítja a selejtezési listákat. Szükség esetén évközi leltárt rendel el.
  • Irányítja a költséggazdálkodást, kidolgozza a költségelszámolási rendszert.
  • Értékelést készít a társaság egészének-, valamint az egyes üzleti területek működésének gazdaságosságáról. Elemzi a havi, negyedéves és éves eredményeket, összehasonlítva az előző időszakokkal és előrejelzésekkel.
  • Továbbfejleszti a pénzügyi-, kontrolling-, és egyéb vállalati folyamatokat, felelős azok programban történő leképezéséért.
  • Részt vesz a vállalati célok, éves tervek meghatározásában, valamint a fejlesztési célok kidolgozásában.
  • Nyomon követei a társasági célok és gazdasági tervek megvalósulását, eltérés esetén intézkedési javaslatot dolgoz ki.
  • Döntéselőkészítés, a vezetőség pénzügyi területen történő támogatása (előrejelzések, kimutatások, intézkedési javaslatok stb.)
  • A célok terv/tény elemzése, ellenőrzése. Javaslat tétel javító intézkedésre
  • Pénzügyi havi előrejelzések, tervek (pl. forgalmi, árrés tervek, eredménykimutatás, cash flow) készítése és nyomon követése
  • Elő- és utókalkulációt készít, meghatározza a szükséges mérési paramétereket.
  • Ad hoc és standard riportok, elemzések és prezentációk elkészítése.

Értékesítési vezető
Hatásköre kiterjed a Társaság értékesítési tevékenységének egészére. Irányítja és koordinálja a Társaság értékesítését, biztosítja annak folytonosságát a szükséges feltételek megteremtésével. Személyügyi kérdésekben (felvétel, áthelyezés, elbocsátás) javaslatot tehet. A hatáskörében futó összes munkafolyamatot ellenőrzi, felügyeli, támogatja. Felelős a társaság szabályszerű és hatékony értékesítési feladatainak megvalósításáért.
Feladatok:

 • Felelős a társaságnál folyó értékesítési tevékenységek végzéséért;
 • Felelős az értékesítési és marketing rendszer összehangolásáért;
 • Aktívan részt vesz az új partnerek, új munkalehetőségek felkutatásában;
 • Értékesítésre vonatkozóan stratégiát dolgoz ki, és megvalósítja azt;
 • Kapcsolattartás a vevőkkel;
 • Megtörtént aktivitások, üzleti lehetőségek rendszeres dokumentálásának rögzítése;
 • Heti, negyedéves, és éves beszámoló készítése a tulajdonosok és az Ügyvezető részre.
 • Részt vesz az értékesítők anyagi ösztönző rendszerének kialakításában
 • Összegyűjti a piaci visszajelzéseket, az eredményekről tájékoztatja az Ügyvezetést;
 • Kiképezi az értékesítőket; aktívan részt vesz a rendszeres képzésükben
 • Marketinggel együttműködve ellátja az értékesítőket megfelelő értékesít támogató anyagokkal